Návštěvní řád Stadionu Jožky Silného

1. Úvodní ustanovení

Tento Návštěvní řád je nařízení nájemce Stadionu Jožky Silného, kterým je společnost SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s., se sídlem Obvodová 3607, 767 01 Kroměříž, závazné pro všechny návštěvníky Městského stadionu vstupující do areálu Stadionu Jožky Silného a používajících zařízení Stadionu Jožky Silného. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu konat. Účelem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Vstupenkou, není-li stanoveno jinak, se v návštěvním řádu myslí i permanentní vstupenka. Každý návštěvník zakoupením vstupenky, permanentky anebo svým vstupem na Stadion Jožky Silného vyjadřuje, že se zcela a řádně seznámil s návštěvním řádem, že mu zcela rozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný.

2. Stadion Jožky Silného

 1. Stadion Jožky Silného slouží veřejnosti přednostně k pořádání fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně společnost SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s.
 2. Veřejnost může do areálu Stadionu Jožky Silného vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto fotbalového stadionu a pouze za podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.
 3. Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie
 4. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Stadion Jožky Silného využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. jakožto i pro hosty těchto osob.

3. Pobyt na Stadionu Jožky Silného

 1. Každý návštěvník fotbalového utkání na Stadionu Jožky Silného musí respektovat pokyny pořadatelů
 2. V areálu Stadionu Jožky Silného mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku, permanentku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Stadionu Jožky Silného má povinnost na žádost pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou, permanentkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze Stadionu Jožky Silného vyveden.
 3. Vstupenka, popř. permanentka, opravňuje držitele ke vstupu na stadion určeným vchodem a ke sledování fotbalového utkání pouze z vyhrazeného sektoru, řady a sedadla. Je přísně zakázáno využívat k sezení nebo stání úniková schodiště. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyvedení z fotbalového stadionu bez nároku na vrácení vstupného.
 1. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence či permanentce – a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 2. Osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na Stadionu Jožky Silného, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou a bezpečnostní službou nebo příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 3. Pokladny jsou otevřeny 60 minut před začátkem utkání stejně tak jako fanshop. Pokladny se uzavírají v 60. minutě utkání. Vstupy ze stadionu jsou otevřeny v 80. minutě utkání. Stadion se uzavře 30 minut po skončení utkání.
 4. Mimo vyhrazené sektory pro hostující fanoušky je divákům zakázáno nosit oděv nesoucí barvy, znak či jinou symboliku hostujícího klubu. Totéž platí pro vyvěšení vlajek hostujícího klubu.
 5. Provozovatel je oprávněn při rizikových akcích prodávat vstupenky pouze po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popř. řidičský průkaz). Vstup do prostor Stadionu Jožky Silného bude poté při vstupní kontrole umožněn pouze po předložení průkazu totožnosti.

4. Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu Stadionu Jožky Silného povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské a bezpečnostní službě svou vstupenku či permanentku nebo jiný průkaz opravňující ke vstupu. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být ze Stadionu Jožky Silného vyveden, popř. na Stadionu Jožky Silného nevpuštěn.
 2. Pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie, jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, jestli z důvodu konzumace alkoholu nebo drog a návykových látek nebo pro vnášení zbraní, nebo nebezpečných věcí či věcí způsobujících nebezpečí ohně nepředstavují bezpečnostní riziko. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty. Do prostoru areálu Stadionu Jožky Silného je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Stadionu Jožky Silného. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Stadionu Jožky Silného je oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Kontroly se mohou provádět s využitím detekčního zařízení a v odůvodněných případech i fyzicky.
 3. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, a osobám, které přestavují bezpečnostní riziko, jakož i osobám, kterým byl České republice zakázán vstup na pořádanou akci nebude umožněn vstup do areálu Stadionu Jožky Silného. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup na Stadionu Jožky Silného také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán přístup na stadiony těchto klubů. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 4. Při vybraných rizikových fotbalových zápasech se prodej vstupenek a kontroly vstupu řídí mimořádnými opatřeními.

5. Chování na Stadionu Jožky Silného

 1. Každý návštěvník Stadionu Jožky Silného je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Stadionu Jožky Silného a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na Stadionu Jožky Silného právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení pořádkové a bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci Stadionu Jožky Silného jsou povinní při svém pobytu v prostorách Stadionu Jožky Silného respektovat obecně závazné předpisy, pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru Stadionu Jožky Silného bez předchozího napomenutí vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
 5. Vstupem do areálu Stadionu Jožky Silného, návštěvník vyjadřuje souhlas s využitím své podobizny (nikoli v podobě detailu) pro zpravodajské a komerčně propagační účely Pořadatele akce, a to v souladu s platným občanským zákoníkem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
 6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel akce neodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo porušením Návštěvního řádu.
 7. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt areálu Stadionu Jožky Silného i přilehlé venkovní prostory areálu, jsou monitorovány bezpečnostními kamerami.

6. Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno přinášet následující předměty

a. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d. láhve, poháry /kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e. neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice, kufr, větší batoh či krosna
f. ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g. tyče pro vlajky či transparenty
h. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky
j. zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu provozovatele),

k. laser ukazovátka

l. kufry, velké tašky, velké batohy,

m. vnesené jídlo a nealkoholické nápoje
n. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje zaznamenávající zvuk či obraz (není-li odpovídající souhlas pořadatele).
Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz, omezení, či ustanovení návštěvního řádu, je společnost SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. oprávněna zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do Stadionu Jožky Silného.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a. vyslovovat či rozšiřovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany,
b. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů), resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení(vstupenku)
d. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f. ničit zařízení a vybavení Stadionu Jožky Silného

g. překrývat transparenty vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
h. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty nebo
i. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Stadionu Jožky Silného jinou cestou, zejména odhazováním věcí

j. porušovat uložený zákaz vstupu na Stadionu Jožky Silného

k. fyzicky nebo slovně napadat návštěvníky a příslušníky pořadatelské nebo bezpečnostní služby

l. zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu

m. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

3. V prostoru hlediště platí podle dle Zákona 379/2005 Sb., ZÁKAZ KOUŘENÍ.

4. Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz, omezení či nařízení, plynoucí z § 5 odst. 2 a/nebo § 6 odst. 1 a/nebo § 6 odst. 2 návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 návštěvního řádu; smluvní pokuta je splatná na výzvu společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s., a to do 10 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. Společnost SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. je oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy, omezení a nařízení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání nebo omezení způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije), včetně úhrady sankcí uložených organizátorem příslušné fotbalové soutěže (FAČR, LFA, UEFA, FIFA). Kromě toho je společnost SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. rovněž oprávněna každému, kdo poruší ustanovení návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup na Stadionu Jožky Silného, jakož i vstup na domácí fotbalová utkání klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s., jakož i odmítnout prodej vstupenek na venkovní utkání SK Hanácká Slavia, a.s., na které provozovatel distribuuje prodej vstupenek.

5. Každý, kdo poruší zákaz, omezení či nařízení vyplývající z:

a) ustanovení § 6 odst. 1 písm. c, d, e, g, h, j, l, m, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a. s. smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč.

b) ustanovení § 6 odst. 1 písm. a, i, k, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a. s. smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč;

c) ustanovení § 6 odst. 1 písm. b, f, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a. s. smluvní pokutu ve výši 25. 000,- Kč;

d) ustanovení § 6 odst. 2 písm. g, j, l, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a. s. smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč;

e) ustanovení § 6 odst. 2 písm. b, h, i, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a. s. smluvní pokutu ve výši 10. 000,-Kč;

f) ustanovení § 6 odst. 2 písm. a, d, e, f, k, p, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a. s. smluvní pokutu ve výši 25. 000,- Kč;

g) ustanovení § 6 odst. 2 písm. c, m, o, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a. s. smluvní pokutu ve výši 50. 000,- Kč.

h) ustanovení § 5 odst. 2 návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s smluvní pokutu ve výši 25. 000,- Kč.

7. Prodej a reklama

 1. Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Stadionu Jožky Silného je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s.
 2. Na reklamní plochy SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. tj. vnitřní oplocení hlavního hřiště mohou být vyvěšovány jen klubové vlajky se sportovní tématikou.

8. Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo pořadatele má zástupce a zmocněnec SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

9. Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání Stadionu Jožky Silného se uskutečňuje na vlastní nebezpečí. SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s.

10. Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, nebo jsou pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek mohou být bez náhrady vyvedeny ze Stadionu Jožky Silného a postihnuty zákazem vstupu do areálu Stadionu Jožky Silného. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno podání k přestupkovému orgánu nebo oznámení orgánům činným v trestním řízení. trestní oznámení.
 2. Přinesené zakázané věci budou zajištěny a – nebudou potřeba pro účely trestního řízení – budou vráceny. Pořadatel odpovídá jen za takové poškození zajištěných věcí, které bylo způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců.
 3. Opatření podle odstavce 1 a 2 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti SK Hanácká Slavia Kroměříž, a.s. nebo pořadateli dané akce.
 4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

11. Ochrana osobních údajů a dat

1. Návštěvníci Stadionu Jožky Silného berou na vědomí, jsou informováni, že je Pořadatel akce oprávněn ke zpracování osobních údajů návštěvníků i bez dalšího jejich výslovného souhlasu, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Pořadatele akce. Tímto účelem je zejména zajištění bezpečnosti osob navštěvujících Stadionu Jožky Silného zajištění bezpečnosti majetku areálu jakož i zamezení vstupu do areálu osobám, které se dopouštějí porušování Návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání.

2. V případě pořádání fotbalových utkání profesionálních fotbalových soutěží ČR nebo mezinárodních fotbalových utkání UEFA a FIFA, je Pořadatel akce oprávněn předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám včetně FAČR a LFA, jako dalších oprávněným správcům a zpracovatelům.

3. Pořadatel akcí má právo na užití a zpracování širokého rozsahu zpracovávaných osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.

4. Pořadatel upozorňuje návštěvníky, že kdykoliv během pobytu na stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy návštěvníků, protože stadion je monitorován průmyslovými kamerami. Tyto záznamy jsou pořizovány, zpracovány či uchovány výlučně za účelem prevence kriminality a následného prokazování protiprávního jednání návštěvníků akce.

5. Správce, osobních údajů poskytnutých či získaných v souladu s tímto Návštěvním řádem, je vždy Pořadatel akce. SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s. může být vždy zpracovatelem těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovány po nezbytně nutnou dobu související s účelem jejich zpracování, nejdéle 12 měsíců. Předání osobních údajů a záznamů obsahujících osobní údaje do zahraničí může dojít jen v rozsahu nezbytném pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Pořadatele akce a SK Hanácká Slavia Kroměříž, .a s.., jakož i práv chráněných zákonem.

6. Návštěvníci mají vždy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost správci osobních údajů nebo přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Návštěvníci však nemají právo na odvolání souhlasu.

7. Správce je oprávněn zpracovávat uvedené osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů pouze v případech, uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) - f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jako „GDPR“).

8. Návštěvník je informován, že: - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je návštěvník jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahují v souladu se zajištěním bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a života a zdraví; - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo a dalších osob - návštěvníků; - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

12. Změna návštěvního řádu a účinnost

1. Provozovatel má právo provést změnu návštěvního řádu. Provozovatel v takovém případě uveřejní nové znění návštěvního řádu na internetových stránkách, a to vždy v dostatečném předstihu před jeho účinností. Pokud by se stalo některé ustanovení návštěvního řádu neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2. Tento návštěvní řád je účinný od 1.7.2023

Facebook

út 18.6.

🆕 | Novým trenérem Hanáků se stává Roman Dobeš...

ne 16.6.

🏆 VÍTĚZ 1. A TŘÍDY 🏆 MUŽI B

so 15.6.

Dnes hraje poslední utkání v 1.A třídě naše béčko ❤️🤍

st 12.6.

Program mládeže ❤️🤍

ne 9.6.

V dnešním prosluněném dopoledni v rámci posledního turnaje OFS v Kroměříži se...

so 8.6.

Béčko zvládlo vítězně utkání s Mladcovou a stalo se tak vítězem 1. A...

pá 7.6.

Béčko hraje v sobotu v Mladcové ❤️🤍

st 5.6.

Program mládeže ❤️🤍

út 4.6.

https://www.hanackaslavia.cz/clanek.asp?id=PRIPRAVKA-U10-STATECNE-BOJOVALA-VE-FINALE-PLANEO-CUP-514

ne 2.6.

Béčko zvládlo vítězně derby v Těšnovicích ❤️🤍

ne 2.6.

Dnes hraje béčko derby v Těšnovicích ❤️🤍

so 1.6.

📸 Sobota odpoledne 🌧️#mezinarodnipohar #opoharjozkysilneho

Přejít na Facebookový profil ›

Youtube

st 11.10.

SK Hanácká Slavia Kroměříž - SK Slavia Praha

st 7.6.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ O POHÁR JOŽKY SILNÉHO 2023

ne 7.5.

HANÁCI DO TOHO!

pá 20.5.

Nová identita

po 11.4.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ O POHÁR JOŽKY SILNÉHO - los

út 1.6.

Den dětí (2021)

čt 13.5.

10 let od poháru (5. díl)

st 12.5.

10 let od poháru (4. díl)

st 12.5.

10 let od poháru (3. díl)

po 10.5.

10 let od poháru (2. díl)

ne 9.5.

10 let od poháru (1. díl)

čt 11.3.

Fanshop

Přejít na Youtube kanál ›

Rozhovory

po 13.11.

Rozhovor Deníku.cz s Markem Jaroněm

Střelec vítězné branky Hanáků z posledního zápasu odpovídal na dotazy redaktora Libora Kopla

út 7.11.

Rozhovor Deníku.cz s Petrem Zavadilem

Jeden z nejlepších hráčů Hanáků odpovídal na dotazy redaktora Libora Kopla

st 1.11.

Rozhovor Deníku.cz s Martinem Ondou

Trenér Martin Onda podal první komentáře k převzetí druholigové Hanácké Slavie a odchodu z divizního FC Strání

po 30.10.

Rozhovor Deníku.cz s Karlem Heinzem

Sportovní ředitel Karel Heinz odpověděl na první dotazy regionálního serveru denik.cz ohledně angažování nového trenéra Martina Ondy

Všechny rozhovory ›